ZAKRES ZADAŃ

ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK

OŚWIATOWYCH

W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. PIASTOWSKA 40

 

 

 

§ 1

 

1. Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych  w Bielsku-Białej, zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie Uchwały Nr I/20/99/2000 Rady Powiatu w Bielsku- Białej z dnia 9.03.2000r. w sprawie: utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej i jest jednostką organizacyjną realizującą zadania powiatu.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki budżetowej.

    Zasady gospodarki finansowej określają przepisy szczegółowe.

    Zespół realizuje wydatki związane z obsługą szkół i placówek oświatowych

    z budżetu powiatu.

 

§ 2

 

Celem działania Zespołu jest prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół                                           i placówek oświatowych  wymienionych w odrębnym załączniku.

1. Zespół jako dysponent środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych:

·        dokonuje analizy planów finansowych szkół i placówek oświatowych

     w zakresie ich zasadności i zgodności z projektami organizacyjnymi,

·        przygotowuje zbiorcze plany finansowe do projektu budżetu,

·        sporządza propozycję do układu wykonawczego budżetu,

·        dokonuje podziału środków finansowych dla wszystkich obsługiwanych placówek oświatowych,

·        sporządza okresowe sprawozdania finansowe obsługiwanych placówek oraz zbiorcze sprawozdania łącznie ze sprawozdawczością placówek samodzielnie bilansujących.

2. Zespół w zakresie obsługi finansowo - księgowej prowadzi księgowość analityczną i syntetyczną :

·        sporządza listy płatnicze dla wszystkich obsługiwanych placówek,

·        kompletuje dokumentację do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń należnych pracownikom,

·        prowadzi obsługę bankową i kasową wszystkich dyspozycji                      z obsługiwanych placówek łącznie z ich rozliczeniem,

·        ewidencjonuje i prowadzi składniki majątkowe placówek,

·        prowadzi obsługę finansowo - księgową zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla czynnych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

·        sprawuje nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych              i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

·        archiwizuje dokumentację finansowo - księgową, płacową i zasiłkową.

3. Zespół administruje lokalami znajdującymi się w obiektach szkolnych                               i placówkach oświatowych.

4. Zespół prowadzi archiwum kadrowo - płacowe obsługiwanych szkół                       i placówek oświatowych.

5. Zespół organizuje obsługę prawną na rzecz szkół i placówek oświatowych.   

 

§ 3

 

1. Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu   w Bielsku-Białej.

2. Dyrektor Zespołu działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej.

3. Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz.